Πολιτική απορρήτου για τα βιογραφικά

Πολιτική απορρήτου για τα βιογραφικά

Η ασφαλής τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι ουσιώδους σημασίας για εμάς.

Για το λόγο αυτό το Φροντιστήριο Αξία έχει προσαρμοστεί πλήρως στις νέες διατάξεις και απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

Η Δήλωση διαφύλαξης των Προσωπικών Δεδομένων των Υποψήφιων Συνεργατών μας (εφεξής «Δήλωση») περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική που ακολουθεί το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διενέργεια προσλήψεων.

Στην παρούσα Δήλωση θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

(α) τη νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,

(β) το χρόνο διατήρησης των δεδομένων,

(γ) τις πηγές των προσωπικών δεδομένων,

(δ) τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε,

(ε) τους λόγους για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,

(στ) με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,

(ζ) τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων,

Δήλωση Εχεμύθειας για Υποψήφιους Υπαλλήλους, Εργαζόμενους και Συνεργάτες του Φροντιστηρίου Αξία

  1. Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής

Το Φροντιστήριο Αξία εναρμονιζόμενο με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, εξέδωσε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικότητας των Υποψήφιων Συνεργατών.

Πεδίο εφαρμογής της είναι όλοι όσοι ενδέχεται να προσληφθούν στο Φροντιστήριο Αξία ως υπάλληλοι/εργαζόμενοι ή συνεργάτες, είτε έχουν υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη θέσης εργασίας στην εταιρεία είτε έχουν επιλεγεί ως υποψήφιοι από  συνεργαζόμενη με το Εκπαιδευτικό Κέντρο μας υπηρεσία προσλήψεων, η οποία ενεργεί για λογαριασμό μας με σκοπό την ανεύρεση των πλέον κατάλληλων υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων στο Φροντιστήριο Αξία.

  1. Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το Φροντιστήριο Αξία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο συμμετοχής σας στις διαδικασίες πρόσληψης και για λόγους συμμόρφωσης με τις έννομες υποχρεώσεις της. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για την πλήρωση της  αντίστοιχης θέσης.

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους διακομιστές μας. Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

  1. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Με την υπογραφή της ανωτέρω δήλωσης αποδοχής σας,  δίνετε τη συγκατάθεση σας για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, και την διατήρηση τους για έξι μήνες. Σκοπός της διατήρησης  των δεδομένων σας για χρονικό διάστημα ενός έτους, είναι η δυνατότητα  αξιολόγησης την καταλληλότητά σας κατά τη διάρκεια περαιτέρω διαδικασιών πρόσληψης, σε περίπτωση που δεν σας προσφέρουμε τη θέση για την οποία επικοινωνήσαμε αρχικώς μαζί σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μελλοντικά, είστε ελεύθεροι να το πράξετε. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα μπορέσουμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων. Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσή σας, ουδεμία αρνητική συνέπεια θα υπάρξει εις βάρος σας.

  1. Πηγές των προσωπικών δεδομένων

Εάν υποβάλλατε αίτηση για πλήρωση θέσης εργασίας κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από το Φροντιστήριο Αξία, αποκτάμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε από εσάς ή από άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων (όπως οι επαγγελματίες προμηθευτές βάσεων δεδομένων ή  υπηρεσίες προσλήψεων). Σε συνέχεια της αίτησή σας, είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από επαγγελματικές ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δικτύωσης (όπως το LinkedIn) και άλλες πηγές του Διαδικτύου. Επικοινωνούμε μόνο με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους συναδέλφους σας, και μόνο εάν μας το επιτρέψετε με την εκ των προτέρων κοινοποίηση σε εμάς των  στοιχείων επικοινωνίας τους.

Η διαδικασία πρόσληψης ξεκινάει από την εταιρεία μας μέσω άμεσης επικοινωνίας μαζί σας. Επικοινωνούμε με τους πιθανούς υποψήφιους συνεργάτες μας, αξιοποιώντας δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, πληροφορίες από επαγγελματικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης (όπως LinkedIn), συστάσεις ή παραπομπές.

  1. Είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από το Φροντιστήριο Αξία  ή από συνεργαζόμενη με εμάς υπηρεσία προσλήψεων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρετε στο βιογραφικό σας σημείωμα, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων (ιδιαίτερα τα στοιχεία επικοινωνίας, την εκπαίδευση, τα προσόντα και το ιστορικό απασχόλησης), τα αποδεικτικά καταλληλόλητας για εργασία και τα προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο κοινό. Εάν επικοινωνήσουμε με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους συναδέλφους σας, επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται εκείνοι μαζί μας. Θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων εάν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε ιστορικό ή ποινικό έλεγχο.

Αν η διαδικασία πρόσληψης ξεκινήσει από το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο κατόπιν δικής μας πρώτης επικοινωνίας με εσάς, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μόνο μέχρι να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας ή την έλλειψη αυτού για την θέση που προσφέρουμε.

Σε περίπτωση που εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας και αποστείλετε στο Εκπαιδευτικό μας Κέντρο σχετικό αίτημα, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που δηλώσετε ότι δεν σας ενδιαφέρει η θέση ή αδυνατούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

  1. Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας πρόσληψης. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε τις ικανότητες και την εμπειρία σας. Θα οργανώσουμε και θα διεξάγουμε συνεντεύξεις, ελέγχους επαγγελματικών προσόντων και θα λάβουμε αναφορές από τους προηγούμενους εργοδότες και  συναδέλφους σας.

Εάν επιτύχετε και σας προσφέρουμε τη θέση εργασίας, θα εκδοθεί μία νέα δήλωση εχεμύθειας για την περίοδο εργασίας σας. Η νέα δήλωση θα περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες και τη νομιμοποιητική βάση υπό την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης σας στο Φροντιστήριο Αξία.

  1. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τη θέση για την οποία υποβάλλατε αίτηση (η οποία περιλαμβάνει την εργασία και τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία) με τα πρόσωπα που μας παρείχαν συστάσεις για εσάς. Σε περίπτωση συγκεκριμένων κατηγοριών θέσεων, τα δεδομένα σας θα μοιραστούν με άλλα μέλη του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου κατά τη διάρκεια της πρόσληψης, εάν είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της καταλληλόλητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφόμενη διαδικασία. Εάν αποδεχτείτε την προσφορά μας για συγκεκριμένη θέση εργασίας, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να είστε σε θέση να εργαστείτε κοντά μας.

  1. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων

Έχετε σημαντικά δικαιώματα ως υποκείμενα δεδομένων υπό το πρίσμα των εφαρμοστέων νόμων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

α. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, αλλά και να σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργάζεται η εταιρεία μας τα δεδομένα σας.

β. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να ζητήσετε την διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος συνέχισης επεξεργασίας τους εκ μέρους μας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται συμφέροντα του Εκπαιδευτικού Κέντρου μας.

δ. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να αιτηθείτε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η έγκυρη αίτηση σας θα σημαίνει ότι δικαιούμαστε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όχι να τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω.

ε. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων. Δικαιούστε να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία μας για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Δικαιούστε να λαμβάνετε και να μεταφέρετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων εύκολα και με ασφαλή τρόπο, χωρίς να παρεμποδίζεται η χρηστικότητα τους.

στ. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.

 

  1. Οι πληροφορίες επικοινωνίας

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με το Φροντιστήριο Αξία στο Χαλάνδρι και στον τηλεφωνικό αριθμό: 210-6857667 και στο email: gdpr@axi.edu.gr

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τυχόν καταγγελίες στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η ΑΠΔΠΧ, ωστόσο, σας ενθαρρύνουμε, πριν το πράξετε να μας ενημερώσετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά το συντομότερο δυνατόν.

Μοιραστείτε τη σελίδα:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email